lis 30, 2023

Łukasz Mróz

Racjonalne przygotowanie inwestycji przez zamawiającego #238

Wyrok z kategorii must-have. 


Sąd podkreślił w nim, że jeżeli oceniamy jakość przygotowania inwestycji przez zamawiającego to mniejsza o przepisy przewidujące wymogi co do projektowania. Jeżeli przy konkretnej inwestycji dane opracowania czy badania są potrzebne dla prawidłowego określenia zakresu robót do realizacji przez wykonawcę zamawiający powinien je zapewnić. Chociażby wykraczały poza standard wyznaczany treścią przepisów.

Rozpoczęcie Sporu

Sytuacja zaczęła się komplikować, gdy w trakcie prac na budowie odkryto niebezpieczne odpady, których usunięcie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Wykonawca argumentował, że nie mógł przewidzieć tej sytuacji, podczas gdy zamawiający twierdził, że wykonawca powinien był się tego spodziewać. Spór dotyczył także kwestii, kto powinien ponieść koszty tych nieprzewidzianych prac. Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest dokładne określenie zakresu odpowiedzialności w umowach.

Kluczowe Argumenty Sądu

Sąd, analizując sprawę, skupił się na niedociągnięciach w dokumentacji projektowej. Zostało stwierdzone, że dokumentacja zawierała liczne błędy i brakowało w niej istotnych opracowań, takich jak badania podłoża gruntowego czy projekt geotechniczny. Sąd zwrócił uwagę na to, jak ważne jest kompleksowe przygotowanie projektu, a także na odpowiedzialność zarówno wykonawcy, jak i inwestora za ewentualne braki w dokumentacji.

Implikacje dla Przyszłości

Ten wyrok stanowi ważny wkład w spory w branży budowlanej. Podkreśla odpowiedzialność zamawiającego za dokładne przygotowanie inwestycji. Przygotowanie przy którym należy mieć na uwadze, że dokumentacja powinna umożliwiać wykonawcy ustalenie zakresu zadania do realizacji. Wyrok ten może wpłynąć na sposób, w jaki umowy budowlane będą przygotowywane w przyszłości, zwracając szczególną uwagę na szczegółowość i kompletność dokumentacji.

Inne Wątki


Dodatkowe wątki, które omówiłem w odcinku:
1. zmawiający nie może żądać miarkowania kary umownej, jeżeli sam taką samą chciał nałożyć na wykonawcę,
2. zamawiający nie może odstąpić od umowy przez brak przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli nie podpisał z wykonawcą aneksu wydłużającego termin realizacji,
3. możliwość obniżenia do zera kary umowne za brak terminowej zapłaty podwykonawcom.

Łukasz Mróz

Od wielu lat swoją wiedzą na temat prawnej strony kontraktów budowlanych dzielę się online jako pisząc teksty, nagrywając podcasty i wideo.

Napisz komentarz

Sprawdź także